۶ میلیون تومان؛ هزینه سالانه خرید مواد غذایی یک خانوار