توقف سه نماد برای مجمع سالانه و افزایش سرمایه + آخرین مهلت یک حق تقدم