بلوک ۴.۹ درصدی بانک بزرگ بورسی در دومین عرضه به فروش رفت اما با قیمت کمتر