سوئیفت باز است اما پولی در آن مبادله نمی‌شود/ ساختار تجارت کشور بهم‌ریخته است