حبیبی: عده‌ای ‌فکر می‌کنند با خنده‌رویی می‌شود بر دشمن غلبه کرد