شریعتمداری: انتظار دولت از جریان‌های سیاسی حرکت در مسیر وفاق ملی است