عیادت نماینده رهبری در دانشگاه‌ها از استاد حادثه‌دیده دانشگاه شریف