رئیس جمهوری مستعفی یمن با آتش بس 72 ساعته قابل تمدید موافقت کرد