۳.۸ هزار میلیارد ریال؛ درآمد مالیاتی شماره‌گذاری خودرو