سه مانع تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از زبان آل‌هاشم