انتظار دولت از جریان های سیاسی حرکت در مسیر وفاق ملی است