کیودو: ایران، آمریکا را به تضعیف توافقنامه هسته ای متهم کرد