«فضای کل جامعه در هفته تربیت بدنی باید ورزشی باشد»