رئیس جمهور مستعفی یمن با آتش بس ۷۲ ساعته موافقت کرد