کارت‌هایی که ۸ هزار میلیارد تومان از کیسه دولت خارج می‌کنند