تبادل نظر مقامات اتحادیه اروپا با ظریف درباره اوضاع غرب آسیا