تسهیلات موجب رونق تولید شد/ درمورد بنگاههای بزرگ ملاحظاتی داریم