ژنرال امریکایی: «ایران» برنده نهایی عملیات موصل است