سخنگوی دولت اردن: نبرد موصل مرحله سرنوشت سازی برای پاکسازی عراق است