هرگونه مشارکت نظامیان آمریکایی در عملیات موصل با موافقت عراق صورت می‌گیرد