نیاز جمهوری آذربایجان به تجربه پست ایران برای دسترسی روستایی