نرخ ارز واقعی است/تلاش در راستای جلوگیری از نوسانات هیجانی بازار ارز