ایران در بخش هوپ تاکرا سوم شد/ دو پیروزی در بخش رگو