کاخ سفید: آزادسازی موصل یک دستاورد استراتژیک خواهد بود