پنتاگون: نیروهای عراقی برای روز اول عملیات موصل، جلوتر از برنامه هستند