پنتاگون:شمارزندانیان باقی مانده دربازداشتگاه گوانتانامو به 60تن رسید