موگرینی: اقدام روسیه در اعلام آتش بس در حلب گامی مثبت به شمار می رود