ال پاییس:ایران؛ نخستین ایستگاه پناهندگان افغان به سوی اروپاست