تمام اختیارات جنتی به مدیر منطقه آزاد اروند تفویض شد!