کارت‌های بازرگانی اجاره ای 8 هزار میلیارد تومان از کیسه دولت خارج می‌کنند