سرمایه گذاری متقابل اردبیل و شهر صنعتی سومقایت آذربایجان بررسی شد