شمار کشته های جنگ یمن توسط عربستان از مرز هشت هزار نفر گذشت