سازمان ملل خواستار حفظ جان غیرنظامیان در جریان آزادسازی موصل شد