ایران تا پاکسازی کامل عراق، در کنار ملت و دولت این کشور خواهد ماند