وعده رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس به تولیدکنندگان لباس