قانون مناطق آزاد شکست خورده است/ جزئیات برنامه تجارت صنایع دریایی