موگرینی از آتش ‌بس پیشنهادی روسیه در حلب استقبال کرد