امیر قطر بر موضع استوار کشورش درقبال مساله فلسطین تاکید کرد