هیات اعزامی کنگره آمریکا در قاهره: مصر دارای اهمیت ویژه ای برای آمریکا است