الجزیره: یمن با برقراری آتش بس 72 ساعته موافقت کرد