پنج نیروی امنیتی در حمله به کاروان حامل معاون رییس جمهور افغانستان کشته شدند