برقراری آتش بس 8 ساعته برای ارسال کمک به حلب کافی نیست