عملیات نیروهای عراقی برای آزادی موصل؛ کمک به امنیت جهانی