پیام صلح و دوستی ملت ایران به سراسر جهان ‌مخابره شد