سازمان ملل:‌ احتمال آواره شدن هزاران نفر در پی عملیات موصل