همزمان با میدان نبرد، جنگ بزرگ رسانه ای علیه داعش و حامیانش در عراق براه افتاد