گوترش: حل بحران سوریه باید برای همه در اولویت باشد