کانن نمونه اولیه ماهواره ثبت تصاویر خود را به فضا می فرستد