دستیار رئیس جمهوری: راهبرد دولت محرومیت زدایی از نقاط مرزی و تلفیقی است