رتبه‌بندی بانک‌های عامل برای برخورداری از منابع صندوق توسعه ملی